Raspored polaganja vanrednih ispita u januarskom ispitnom roku

pored polaganja vanrednih ispita u januarskom ispitnom roku

II godina
- - Anatomija i fiziologija 28.01.2019. u 15:40h
III godina
- Bolesti nervnog sistema 01.02.2019. u 13h
- Interne bolesti 30.01.2019. u 12h
- Hirurgija 30.01.2019. u 13:30h
- Patologija i patofiziologija 29.01.2019. u 13h
- Farmakologija 30.01.2019. u 14:30h
Praktična nastava
- Laboratorijska dijagnostika 29.01.2019. u 12:15
- Zdravstvena njega internih bolesnika 30.01.2019. u 14:45
- Zdravstvena njega hirurških bolesnika 29.01.2019. u 11:30
IV godina
Matura
- Hirurgija 30.01.2019. u 13:30

dopuna termina popravnih ispita

Popravni ispit iz Internih bolesti kod d. Hilmije Aleševića će se održati 24.08.2018. u 9 sati.

Popravni ispit iz Patologije kod dr. Felić Haruna će se održati 27.08.2018. u 16 sati. Pošto je dr. Selma Nikšić Oraščanin odsutna, učenici koji imaju popravni ispit kod nje polagat će kod dr. Felića u istom terminu.

Popravni ispit iz matematike kod prof. Begić Mehe će se održati u terminu kad je popravni iz matematike.

KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta

Broj: 16 /19

Bihać, 08.01.2019. godine

Na osnovu člana 116. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“, broj: 17/12 )

člana 9. i 10. Pravilnika o radu JU Medicinske škole Bihać, saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko – sanskog kantona broj: 10-34-13433-2/18 od 27.12. 2018.godine, a u skladu s Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata /kinja za prijem u radni odnos u odgojno – obrazovnim ustanovama Unsko – sanskog kantona ( „Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona„ broj: 07/ 17 ) Školski odbor JU Medicinske škole Bihać na svojoj trinaestoj sjednici održanoj dana 08.01.2018. godine donio Odluku broj : 15 /19 da se raspiše

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Doktor medicine 6 izvršilaca, neodređeno vrijeme

2. Profesor vjeronauke – islamske 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najduže do 31.08.2019.godine

3. Magistar farmacije – stručno teorijska nastava, 18 časova, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2019. godine

4. Profesor geografije – 2 sata, na određeno radno vrijeme, a najduže do 31.08.2019. godine.

5. Knjigovođa - 4 sata, na određeno radno vrijeme, a najduže do 31.08.2019. godine.

6. Sekretar – blagajnik, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, a najduže do 31.08.2019. godine.

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- za poziciju broj 1. potrebna je akademska titula odnosno stručno zvanje: specijalist iz neke oblasti medicine poput: hirurgije, interne medicine, urgentne medicine, pedijatrije, ginekologije ili ljekar opće prakse.

- za poziciju broj 2. potrebno je stručno zvanje profesor islamske teologije / bachelor islamske vjeronauke

( 240 ECTS)

- za poziciju broj 3. potrebno je stručno zvanje magistar farmacije ( 240 ECTS)

- za poziciju broj 4. potrebno je stručno zvanje profesor geografije/ bachelor geografije (240 ECTS)

- za poziciju broj 5. potreban je VI ili VII stepen ekonomskog smjera sa minimalno jednom godinom radnog iskustva na istim poslovima.

- za poziciju broj 6. potreban je VI ili VII stepen pravnog ili ekonomskog smjera sa minimalno dvije godine radnog iskustva na istim poslovima .

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta ( original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

1. Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefon.

2. Diplomu o završenom školovanju.

3. Izvod iz matične knjige rođenih.

4. Uvjerenje o državljanstvu,

5. Uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova po mjestu rođenja osobe, ne starije od 6 mjeseci, po pravosnažnosti odluke o prijemu, a prije stupanja na posao.

6. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (nadležni sud po mjestu prebivališta) ne starije od 6 mjeseci, po pravosnažnosti odluke o prijemu, a prije stupanja na posao,

7. Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, po pravosnažnosti odluke o prijemu, a prije stupanja na posao.

Dodatna dokumentacija za bodovanje kandidata:

Prilikom prijave na raspisani konkurs, svaki kandidat treba dostaviti svu raspoloživu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje de se izvršiti bodovanje u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u odgojno obrazovnim ustanovama Unsko – sanskog kantona ( Službeni glasnik Unsko- sanskog kantona“, broj: 07/17) kao što su:

1. Uvjerenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona o proglašenju tehnološkim viškom,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,

3. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajude stručne spreme ( uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje),

4. Uvjerenje o dužini radnog staža nakon sticanja odgovarajude stručne spreme ( uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koje mora biti precizno i detaljno, odnosno u kojem treba da stoje podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta i stručna sprema, vremenski period obavljanja poslova, te da li su to poslovi na puno ili puno radno vrijeme

5. Uvjerenje škole ili JU Pedagoškog zavoda Unsko – sanskog kantona o rezultatima rada u skladu s članom 9. Pravilnika.

Prioritet prije bodovanja imaju osobe proglašene tehnološkim viškom u skladu sa Pravilnikom o definiranju kriterija za proglašavanje uposlenika za čijim je radom djelomično li u potpunosti prestala potreba. Osobe koje se pozivaju na ovaj prioritet dužne su dostaviti uvjerenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko – sanskog kantona o proglašenju tehnološkim viškom.

Prioritete pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos putem konkursa ostvaruju osobe u skladu sa članom 22. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članovima njihovih porodica („ Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“, broj: 03/05, 01/09, 29/12) kao i svim odgovarajudim podzakonskim aktima i drugim provedbenim propisima koji bliže određuju ova pitanja, samo u slučaju kad se radi o prvom zapošljavanju.

Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos putem konkursa ostvaruju osobe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („ Službeni novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 36/99, 54/04, 39/06, i 14/09) i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko- sanskog kantona, broj: 05/00 i 07/01), samo u slučaju kad se radi o prvom zapošljavanju.

Dokaz o ispunjavanju ovih uslova je Rješenje nadležne službe o pripadajudim pravima koje glasi na ime osobe koja konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se nede uzimati u razmatranje.

Komisija za izbor kandidata de kandidate na postupak izbora pozvati putem telefona. Postupak izbor kandidata de se provoditi pismeno i usmeno.

Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose isključivo poštom, na adresu: JU Medicinska škola Bihad, Ulica Safet- bega Bašagida 22, 77 000 Bihad.

Potrebno je da na koverti obavezno stoji ime i prezime pošiljaoca, uz naznaku „prijava na konkurs za radno mjesto“ za koje se kandidat prijavljuje.

Predsjednik Školskog odbora:

Šadir Fajid

Popravni ispiti

                          će se održati prema sljedećem rasporedu:

  

23.08.2018.    u 10 :00 sati     -     MATEMATIKA    I i II razredi

                                                        (Dinka Pajić,Alibegić Elvisa i Jasmina Hušić)

 

                       u  11:00 sati     -     LATINSKI JEZIK  - (Jure Petrović)

                        

                       u  15:00 sati    -      ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA  -(Jasna dr.Kukolj)

 

 

 

24.08.2018 .  u   8 :00 sati    -       PATOLOGIJA   (Zorica dr. Dellamea Redžić)

 

24.08.2018.   u  10 sati       -         FIZIKA   i   HEMIJA     

                                                       (Jasmina Hušić  i Samira Zahirović )

 

24.08.2018.   u  12:00  sati  -       NJEMAČKI JEZIK   (Jasmina Alibegović)

24.08.2018.   u   15 :00 sati -       HIRURGIJA (Damir dr.Čirić)

24.08.2018.   u    15 :00 sati  -     INTERNE BOLESTI (Selma dr. Pašagić)

24.08.2018.   u  15:00 sati  -        ANATOMIJA  i FIZIOLOGIJA  I RAZRED (Salih dr.Hammami)

                        u  16:00 sati        ANATOMIJA  I FIZIOLOGIJA  II RAZRED  (Salih dr.Hammami)

 

Prijava za polaganje vanrednih ispita

Prijave za polaganje vanrednih ispita mogu se predati od 14.01. - 21.01.2019. godine u sekretarijat Škole od 10 - 12 sati.

RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE

                        POPRAVNI ISPITI ZA REDOVNE UČENIKE 

                          će se održati prema sljedećem rasporedu:

  

23.08.2018.    u 10 :00 sati     -     MATEMATIKA    I i II razredi

                                                        (Dinka Pajić,Alibegić Elvisa i Jasmina Hušić)

 

                       u  11:00 sati     -     LATINSKI JEZIK  - (Jure Petrović)

                       

                       u  15:00 sati    -      ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA  -(Jasna dr.Kukolj)

 

 

 

24.08.2018 .  u   8 :00 sati    -       PATOLOGIJA   (Zorica dr. Dellamea Redžić)

 

24.08.2018.   u  10 sati       -         FIZIKA   i   HEMIJA    

                                                       (Jasmina Hušić  i Samira Zahirović )

 

24.08.2018.   u  12:00  sati  -       NJEMAČKI JEZIK   (Jasmina Alibegović)

24.08.2018.   u   15 :00 sati -       HIRURGIJA (Damir dr.Čirić)

24.08.2018.   u    15 :00 sati  -     INTERNE BOLESTI (Selma dr. Pašagić)

24.08.2018.   u  15:00 sati  -        ANATOMIJA  i FIZIOLOGIJA  I RAZRED (Salih dr.Hammami)

                        u  16:00 sati         ANATOMIJA  I FIZIOLOGIJA  II RAZRED  (Salih dr.Hammami)

 

 

RASPORED POLAGANJA VANREDNIH ISPITA

 

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA VANREDNE KANDIDATE

I RAZRED

Anatomija i fiziologija - utorak, 28.08 2018.   u   8:00

Latinski jezik -  utorak, 28.08 2018.       u 10:00

Higijena i zdravstvena zaštita - utorak, 28.08 2018.      u 9:00

Praktična nastava - utorak, 28.08 2018.       u  9:30

II RAZRED

Anatomija i fiziologija - srijeda 29.08 2018.  u  15:00

Praktična nastava - utorak, 28.08 2018.      u  10:30

III RAZRED

Hirurgija - utorak, 28.08 2018.       u  14:30

Farmakologija – utorak, 28.08.2018.  u 15:15

Hemija - četvrtak, 30.08.2018.  u  9:00

Fizika - četvrtak 30.08.2018  u 9:15

Biologija -  četvrtak, 30.08.2018  9:30

PRAKTIČNA NASTAVA:

Neuroloških bolesnika -srijeda, 29.08 2018.  u  9:00

Internih bolesnika- srijeda, 29.08 2018 u 9:15

Hirurških bolesnika - srijeda, 29.08 2018 u  9:30

Laboratorijska dijagnostika - srijeda, 29.08 2018  u  9:45

                                                                                                               

VANREDNI KANDIDATI

Prijave za polaganje vanrednih ispita se mogu predati od 17. do 21.08.2018.godine od 9 do 11 sati.