Školski odbor

Sastav Privremenog školskog odbora:

1. Šaćir Fajić, predsjednik

2. Hasan Fatkić, član

3. Hasan Šarić, član

4. Vinka Brčić Halilagić, član

5. Saća Šišić, član

 

 

Nadležnosti školskog odbora

(1) Školski odbor imenuje Vlada.
(2)  Nadležnosti školskog odbora su:
      a) donošenje pravila srednje škole
      b) donošenje godišnjeg programa rada srednje škole za tekuću godinu i izvještaja o realizaciji godišnjeg programa rada za prethodnu     godinu.
      c)  donošenje razvojnog plana
      d) donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna
      e) donošenje općeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i drugih općih akata u skladu sa relevantnim propisima
      f) donošenje svog programa rada i izvještaja o svom radu koji podnosi osnivaču
      g) imenovanje i razrješenje direktora/ica kao i zaključivanju ugovora o radu i prestanku rada direktora/ice srednje škole
      h) imenovanje komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor uposlenika/ca škole
       i) korištenje sredstava preko iznosa određenog relevantnim propisima
       j) žalbama i prigovorima uposlenika/ca na rješenje o ocjeni rada i drugim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa
       k) rješavanje po žalbi učenika/ca, odnosno roditelja ili staratelja učenika/ca
        l) utvrđivanje prijedloga plana upisa učenika/ca u prvi razred
      m) verificiranje konačne liste primljenih učenika/ ca u prvi razred
       n) žalbama i prigovorima koji se odnose na rad direktora/ice škole
       o) usmjeravanje, kontroliranje i ocjenjivanje rada direktora/ice
       p) razmatranje prijedloge odluka, preporuke i prijedloge koje se upute školskom odboru i preduzimanje odgovarajućih mjera
        r) rješavanje svih pitanja odnosa s osnivačem
       s) i drugi poslovi u skladu sa relevantnim propisima i pravilima srednje škole