Vijeće roditelja

 

Na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju USK-a, član 161. (Vijeće roditelja škole)

(1) Vijeće roditelja srednje škole bira se svake školske godine, a čini ga po jedan roditelj iz svakog odjeljenja škole.


(2) Vijeće roditelja škole bira predsjednika/cu i zamjenika/cu predsjednika/ce većinom glasova, a prvu sjednicu vijeća saziva direktor/ica škole.


(3) Vijeće roditelja učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja koja su u vezi sa:
      a) unapređivanjem uvjeta rada škole i odgojnoobrazovnog procesa
      b) povezivanjem škole s ostalim institucijama u nastavnim i vannastavnim aktivnostima
      c) biranjem predstavnika/ca roditelja u školski odbor od prijavljenih kandidata/kinja
      d) učešćem u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju obrazovni i odgojni rad u školi, posebno s ciljem praćenja i preveniranja maloljetničke delinkvencije
      e) razvijanjem komunikacija i odnosa između učenika/ca, nastavnika/ca i roditelja
      f) drugim poslovima utvrđenim pravilima škole i drugim relevantnim aktima.


(4) Način rada vijeća roditelja regulira se poslovnikom koji donosi vijeće roditelja uz saglasnost direktora/ice.


(5) Predsjednik/ca vijeća roditelja ili član kojeg on/ona odredi može prisustvovati sjednicama stručnih organa na kojima se raspravlja o pitanjima značajnim za učenika/ce i roditelje, bez prava na odlučivanje.

 

 RODITELJI – PREDSTAVNICI U VIJEĆU RODITELJA

u školskoj 2015/2016.