Kako postati vanredni kandidat

Kandidati mogu polagati dopunske ispite (razliku predmeta koji se polažu na osnovu svjedodžbe o završenom razredu ) i razredni ispit ( ukoliko kandidat nema završen razred, polaže sve predmete).

Ispiti se polažu u tri ispitna roka:

Januarsko-februarski rok

Junsko-julski rok

Augustovsko-septembarski rok

U jednom ispitnom roku se polažu dopunski ispiti samo jednog razreda. Razredni ispit se polaže kroz sva tri ispitna roka.

Kandidati mogu polagati ispite za sljedeće obrazovne profile:

Medicinska sestra-tehničar

Farmaceutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar

Sanitarno-ekološki tehničar

Hemijski tehničar

Akušersko-ginekološka sestra

Prijave za polaganje se popunjavaju u prostorijama škole najduže mjesec dana prije svakog ispitnog roka, a uz prijavu kandidati prilažu svjedodžbe I-IV razreda, rodni list i uvjerenje o državljanstvu.

Nakon položenog drugog razreda, kandidati se upućuju na obavljanje praktične nastave u trajanju od 10 radnih dana. Obavljena praktična nastava je uslov za polaganje trećeg i četvrtog razreda.

Za državljanje Bosne i Hercegovine Ispit košta 45 KM, upisnina za svaki razred 100 KM, a matura 280 KM.

Uplate se vrše u mjesecu u kojem se polažu ispiti, na broj žiro računa koji kandidat