Vanjski saradnici

PREDAVAČ

PREDMET

Dr. Alašević Hilmija

Interne bolesti i Zarazne bolesti

Dr.Bajramović Zehira

Zarazne bolesti

Dr. Bećirević Alma

Ginekologija

Dr.Dellamea Zorica

Pedijatrija

Dr.Dervišević Smail

Hirurgija

Dr.Duraković Nermina

Hirurgija

Dr.Gorinjac Salih

Neuropsihijatrija

Dr.Halilbašić Eldin

Urgentna medicina

Dr.Hasanović Zilha

PN –Porodična medicina

Dr.Haskić Alma

Patologija

Dr. Ikić Ramić Suada

Anatomija i fiziologija

Dr.Kukolj Jasna

Anatomija i fiziologija

Dr.Kulić Iris

Hirurgija

Dr.Lepuzanović Muhamed

Neuropsihijatrija

Dr.Mulabdić Zarina

Toksikologija i sanitarna tehnika i PN - LST

Dr.Pajalić Fuad

Interne bolesti

Dr.Porić Samir

Anatomija i fiziologija i PN Porodična medicina

Dr.Samardžić Suljo

Interne bolesti

Dr.Toromanović Alma

Urgentna medicina

Dr Irma Demirović

Higijena i zdravstvena zaštita

Mr.ph. Aida Alagić

Farmakologija

Mr.ph.Boškailo Helma

Industrijska proizvodnja lijekova

Mr.ph.Brđanović Suljo

Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom

Mr.ph.Čolaković Amela

Farmaceutska hemija s farmakologjom

Mr.ph.Harbaš Zejna

Farmakologija

Mr.ph.Mešić Sabina

Botanika sa farmakognozijom