O nama

MSLogotip

Medicinska škola Bihać osnovana je 1960.godine kao stručna dvogodišnja škola koja 1961.godine prerasta u četverogodišnju školu za obrazovanje medicinskih sestara  –  tehničara.  1970/71. godine škola je smještena u današnji  objekat, a stručni kadar je angažovan uključivanjem u nastavni proces  stručnjaka  bihaćkih medicinskih ustanova. Za vrijeme agresije na našu zemlju, u vrijeme kada su se u prostorijama škole održavali vanredni ispiti, zgrada je granatirana  i uništena u potpunosti, pa se nastava odvijala na raznim drugim lokacijama. Tako je bilo sve do 1997. godine kada je obnovljena zahvaljujući  Američkoj organizaciji za pomoć  i razvoj USAID i CARE  International.

Školske 2010/2011 godine navršilo se 50 godina postojanja naše škole.

Od školske 2000/01. do 2010/11.godine kroz  školske klupe prošlo je 6382  učenika. Danas su neki od njih, ili će biti u budućnosti ,uspješni medicinski radnici u zdravstvenim ustanovama na USK-u, ali i šire. To su učenici iz različitih općina  USK-a  (Bihać, Cazin, Velika Kladuša,  Bužim, Bosanska Krupa, Sanski Most, Petrovac i Ključ ). Što se tiče nastavnog kadra u Medicinskoj školi u školskoj 2014/15. godini je zaposleno  52 profesora  i  angažovano  26 vanjskih saradnika  (doktora nauka, ljekara specijalista, viših medicinskih radnika). Ono što je posebno vrijedno istaći jeste da je jedan broj današnjih predavača pohađao školu kao učenik, na što smo posebno ponosni.

Što se tiče opremljenosti naše škole, uz velike napore koje ulažemo, možemo reći da imamo zadovoljavajuće uvjete. Pored učionica, u našoj školi postoje i sljedeći kabineti: anatomski, informatički, kabinet zdravstvene njege, hemijski kabinet, te biblioteka i fiskulturna sala, koja je u odličnom stanju kao i drugi kabineti.

U sklopu vannastavnih aktivnosti u školi djeluje veliki broj učeničkih sekcija, koje ulažu visoke napore u  ostvarivali nezanemarive rezultate na brojnim takmičenjima. U školi postoje sljedeće sekcije: dramska, novinarska, ekološka, literarna, horska, kaligrafska, sportske, informatička sekcija, historijska, sekcija Prve pomoći.

Vijeće učenika naše škole je izuzetno aktivno. Svake godine Vijeće realizuje na desetine akcija, projekata, te realizuje razne posjete i prisustvovali na najvažnijim seminarima koji su upriličeni za učeničku populaciju.

JU Medicinska škola Bihać obrazuje je učenike za slijedeća stručna zvanja:mapa grada

Medicinska škola:

medicinska sestra – tehničar
medicinski tehničar
laboratorijsko-sanitarni tehničar
sanitarno- ekološki tehničar
farmaceutski tehničar
akušersko-ginekološka sestra- tehničar
fizioterapeutski tehničar
        
Hemijsko – tehnološka tehnička škola:

hemijski tehničar općeg smjera
hemijski tehničar biotehnološkog smjera

Za I i II razred praktična nastava se izvoi u kabinetima zdravstvene njege u školi, dok praktična nastava za zdravstvenu struku III i IV razreda se izvodi na odjelima Kantonalne bolnice  „Dr. Irfan Ljubijankić“  Bihać, Primarnoj zdravstvenoj zaštiti Poliklinika Bihać, Zavodu za javno zdravtstvo USK-a, apotekama „Europharm“ Bihać, te zdravstvenoj ustanovi lječilište „Gata“.

Pored redovnog školovanja, Medicinska škola Bihać nudi i tzv. Vanredno školovanje, što od školske 2014/15. prerasta u obrazovanje odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih.

U organizaciji Vijeća učenika i školskih sekcija svake godine se prigodnim programom obilježavaju važni datumi. Državni i vjerski praznici, Dan škole (07.april), važni datum iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Novinarska sekcija svake godine izdaje školske novine „Ars Medicinae“, a škola ima i svoju internet stranicu www.medicinskabihac.ba koja se redovno ažurira i koja sadrži sve potrebne informacije o školi i njenim aktivnostima.